Man som återvinner gjutjärn på Jøtul

Återvunnen värme från Jøtul

Återbruk, återvinning, klimatpåverkan och hållbarhet. Det är kärnvärden som är djupt förankrade i vår filosofi, som ligger till grund för hur Jøtul i dag bedriver sin verksamhet och för hur vi gör oss redo för framtiden. Det gör det enkelt för användare att göra miljöriktiga val när de ska investera i ny vedspis eller kamin.

En viktig del av våra råvaror är gamla, återvunna gjutjärnskaminer som smälts om. I princip transporteras returkaminerna in i ena änden av fabriken och kommer ut som moderna, renbrännande modeller i den andra

Klimatvänliga val med renbrännande kaminer

Genom att byta till en renbrännande eldstad gör du samtidigt klimatet en stor tjänst. I Norge slog man 1998, fast i lag att alla vedkaminer som säljs i Norge ska vara renbrännande. En icke-renbrännande kamin bidrar till betydande partikelutsläpp – de hälsofarliga luftburna partiklarna – genom skorstenen.

Rör ovanpå taket vid kallt väder

Som ett av de land i världen som har strängast krav rörande partikelutsläpp, visar siffror från forskningsinstitutet SINTEF,  och Statistisk sentralbyrå (SSB) att vedeldning på landnivå är en mycket större källa till luftburna partiklar än utsläpp från vägtrafik, just på grund av föroreningar från gamla kaminer.

Luftföroreningar – en utmaning i europeiska städer

Luftföroreningar som orsakas av vedeldning i gamla kaminer är naturligtvis inte ett problem bara i Norge. I många länder i Europa har man de senaste åren riktat in sig just på att begränsa luftföroreningarna, vilket resulterat i bättre luftkvalitet.  Men fortfarande utgör i vissa europeiska städer luftföroreningar en hälsorisk, skriver Europeiska miljöbyrån (EEA). Vill du se hur luftkvaliteten har varit de senaste åren där du bor och jämföra den med luftkvaliteten i andra städer runt om i Europa, kan du använda EEA:s karta över luftkvalitet i städer.

Enligt senior forskare Susana Lopez-Aparicio från NILU (Norsk institutt for luftforskning), ökar användningen av ved för uppvärmning i Europa. Särskilt i länder i Östeuropa och i Grekland använder man sig på grund av dålig ekonomi av den urgamla värmekällan, och många gamla och icke-renbrännande eldstäder kommer till användning. Därför är det viktigt att sprida information om vikten av att använda renbrännande teknik och elda rätt.

Så eldar du i eldstaden

Du kan göra stor skillnad

Hållbarhet betyder bland annat att vi måste ta hänsyn till framtida generationer när vi som konsumenter köper varor och tjänster. Men för att vår individuella klimaträkenskap ska gå ihop, måste vi även titta på hur mycket koldioxid (CO2) och andra drivhusgaser vi släpper ut som ett resultat av vårt sätt att leva.

Enova, som arbetar för Norges omställning till ett lågutsläppssamhälle, beskriver klimatförändringar som en av vår tids största utmaningar. ”Som enskilda individer kan vi påverka utsläppen av klimatgaser, och små handlingar kan göra stor skillnad”, skriver de, och visar just på att byta vedkaminer och montera in kamininsatser i öppna spisar som en åtgärd som bidrar.

Miljömedvetet val med Clean burn Technology

Som ett led i vår klimatfokusering satsar företaget stora resurser just på att utveckla vedkaminer och kamininsatser som minimerar utsläppen av partiklar. Det har gett oss en världsledande ställning inom Clean burn Technology – förbränningstekniken som garanterar mesta möjliga värme till rummet och minsta möjliga förorening ut genom skorstenen.

Våra produkter ligger i genomsnitt långt under emissionskravet för ECO-design och det pågår ständigt arbete för att sänka utsläppet ytterligare.

Rene Christensen konsernleder salg hos Jøtul

- Vi bär ett samhällsansvar för att bidra till ett sundare klimat och den gröna omställningen. Eftersom fler och fler konsumenter vill göra sina val baserade på miljö och hållbarhet, vill vi hjälpa dem att göra dessa val genom att erbjuda mer miljövänliga produkter.

René Christensen, Senior Vice President Sale och Marketing i Jøtul

Vi hyser även ett brinnande internationellt engagemang för att förmedla vikten av renbrännande vedeldningsteknik ur ett klimat- och hälsorelaterat perspektiv, och arbetar aktivt med information till myndigheter och organisationer runt om i världen.

Mer värme per vedträ

Genom en bättre förbränning ger vår Clean burn Technology dig dessutom mycket mer värme per vedträ. Genom att elda rätt behöver du mindre ved för att få samma värme som med en gammal eldstad. Det gör att du inte bara sparar miljön – det är dessutom bra för plånboken!

Slutsats: Efter bara några år med en renbrännande kamin har du sparat in investeringen. Men det viktigaste är den vinst för miljön du gett din omgivning och dina efterkommande!

Se våra renbrännande braskaminer