Man som skjuter i en Jøtul -eldstad

Miljömedvetet med Clean burn Technology

Tack vare fortlöpande fokus på forskning, utveckling och provning är Jøtul i dag världsledande inom Clean burn Technology. Men varför är det egentligen så viktigt att vara bäst i klassen på renbrännande vedkaminer, spisar och kamininsatser? Jo, först och främst handlar det om ett bättre klimat, genom att begränsa de luftburna partiklarna till ett minimum. Därefter handlar det om förbrukarekonomi, genom att du får mer värme per vedträ.

Kravet från norska myndigheter på dagens kaminer är att de inte får släppa ut mer än 10 gram partiklar per kilo eldad ved – det gör att man har ett av världens strängaste regelverk när det gäller partikelutsläpp.

Vi på Jøtul har ännu högre klimatambitioner och har utvecklat en teknologi som ger utsläpp som ligger på mindre än hälften av lagens krav. Vissa modeller kan komma ned till utsläpp på ända ned till 1,9 gram – något som ingen annan tillverkare kan visa maken till.

Rene Christensen konsernleder salg hos Jøtul

- Framgångsreceptet finns i förbränningsprocessen.

René Christensen, Senior Vice President Salg och Marketing i Jøtul

När trä blir varmt frigörs gaser och partiklar. Gamla kaminer släpper dem rakt upp i skorstenen, tillsammans med värmen, och har en verkningsgrad på bara 40 procent. Principen med renbrännande kaminer är att de är bättre isolerade, vilket ger en högre temperatur i förbränningskammaren.

- Dessutom tillförs ytterligare uppvärmd luft (syre) direkt över härden, vilket garanterar att även det som i gamla kaminer förblev oförbrända gaser och partiklar, blir förbrända igen. Det ger mindre utsläpp genom skorstenen, samtidigt som det ger dubbelt så hög verkningsgrad och mer värme till rummet. Det är de här processerna vi ständigt forsker kring, för at utvecklas och närma oss den optimala förbränningsprocessen.

René Christensen, Senior Vice President Salg och Marketing i Jøtul

Ett varumärke för miljömedvetna

Christensen lyfter även fram det faktum att de flesta som ska investera i en ny vedbaserad eldstad eller byta ut den gamla är miljömedvetna. Då är Jøtul det naturliga valet!

Jøtul tar ansvar för klimatet

Ända sedan kravet i lag på renbrännande eldstäder trädde i kraft i Norge har vi även aktivt arbetat i förhållande till myndighetsinitiativ och miljömål och tillsammans med organisationer inom landet och runt om i världen för att sprida budskapet om vikten av ren förbränning. Även om Tyskland i dag har infört eldningsförbud för alla vedkaminer tillverkade före 1995, innebär det en betydande utmaning att utsläppskrav inte fastställs för de nya kaminer som säljs, vilket gör att många tillverkare inte har denna klimatfokusering.

Det finns inte heller några mätningar, liknande dem i Norge, som visar vilka enorma skillnader renbrännande eldstäder innebär i förhållande till konventionella kaminer.

Bred enighet bland expertkretsar och miljöorganisationer

För lika säkert som att vedeldning utgör en viktig orsak till utsläppen av luftburna partiklar, råder det både i expertkretsar och bland miljöorganisationer i Norge bred enighet kring att lösningen ligger i att byta ut de gamla kaminerna mot nya, renbrännande vedkaminer och braskaminer – eller installera en sluten kamininsats i den öppna spisen. Det är inte vedeldning i sig som orsakar föroreningarna – det är de gamla eldstäderna med ofullständig förbränning. Byter vi ut de gamla eldstäderna mot nya är problemet med föroreningar orsakade av vedeldning löst.

Gemensamma europeiska bestämmelser

Som ett resultat av EU/EES-lagstiftning om miljömässig utformning av kaminer kommer från den 1 januari 2022 nya krav på utsläpp från kaminer att träda i kraft. Kraven kommer att omfatta utsläpp av partiklar (PM), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kolmonoxid (CO), skriver Standard Norge. För klimatets skull hoppas vi att man kommer att ställa upp stränga krav som utmanar oss att fortsatt vara fullt fokuserade på att utveckla den renbrännande tekniken ytterligare.

Miljömedvetenhet ger god ekonomi

Att elda i en kamin eller vedspis som ger minimala partikelutsläpp är oerhört viktigt för ett sundare klimat – och det är naturligtvis det som för de flesta blir det viktigaste skälet till att byta ut den gamla eldstaden. Men miljömedvetenhet ger även god ekonomi.  Genom att mindre värme försvinner ut genom skorstenen och mer förs ut i rummet, ger det betydligt rimligare uppvärmningskostnader.

Enligt Energismart – ett projekt under norska Naturvernforbundet som har till syfte att göra det lättare att göra energismarta val i sin bostad – sparar man följande med en renbrännande eldstad:

 

  • Medan en traditionell, icke-renbrännande eldstad bara klarar att utnyttja 50 % av veden som värme, utnyttjas i en renbrännande eldstad upp till 80 %.
  • En 40-literssäck björkved ger teoretiskt 76 kWh. Men eldas den i en gammal kamin ger den bostaden bara 39 kWh värme. I en renbrännande kamin ger den bostaden 60 kWh värme.
  • Det betyder, att om du köper en famn ved (motsvarande 54 40-literssäckar), får du ut 3 240 kWh i en renbrännande vedkamin. I en gammal kamin får du bara ut 2 106 kWh, och behöver 29 säckar till.

Clean burn Technology ger flera fördelar

Men det är inte de enda fördelarna. Skorstensfejarna rapporterar att det nu är minimalt med sot att feja jämfört med tidigare. Det betyder att renare förbränning, med 90 procent mindre utsläpp jämfört med gamla kaminer, har lett till att risken för soteld blir betydligt mindre.

Detta baseras på norska erfarenheter, men kommer naturligtvis att vara motsvarande i alla länder där man eldar med ved. Och luftförorenande ämnen som släpps ut i ett land kan transporteras i atmosfären och bidra till dålig luftkvalitet i grannländer. Därför bör utmaningarna i fråga om luftföroreningar ligga i allas intresse. 

Med vår Clean burning Technology bidrar du med andra ord både till en renare miljö, samtidigt som du får lägre uppvärmningskostnader och kan njuta i fulla drag av den goda värmen! 

Se alla våra renbrännande braskaminer